hosting, projektowanie stron www hosting, projektowanie stron www

  załóż konto

sprawdź pocztę

ustawienia

     regulamin

     pełny cennik
     obsługa firm

   domeny

   webdesign

   współpraca

   pomoc

   kontakt
   promocje

     Regulamin


Wzór umowy o świadczenie usług hostingowych - format PDF
Regulamin świadczenia usług hostingowych
Regulamin rejestrowania domen internetowych
Regulamin Programu Partnerskiego


powrót na górę

Regulamin świadczenia usług hostingowych

I. Definicje:

 1. "Operator" - agmk.net Maciej Krzyżanowski, Adam Gołębiowski Spółka Cywilna, NIP: 113-26-94-750; REGON 141158631
 2. "Usługobiorca" - każda osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zawarła z Usługodawcą Umowę o świadczenie usług, poprzez poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego umieszczonego pod adresem internetowym https://www.agmk.net/index2.php?file=adduser/start,
 3. "Umowa" - Umowa o świadczenie usług hostingowych,
 4. "Formularz" - dokument pod adresem internetowym: https://www.agmk.net/index2.php?file=adduser/start, którego wypełnienie umożliwia korzystanie z bezpłatnego 21-dniowego okresu próbnego.

II. Prawa i obowiązki Usługodawcy

 1. Operator świadczy na rzecz Usługobiorców następujące usługi:
    - Zarządzanie stronami internetowymi na rzecz osób trzecich (Web Hosting).
 2. Regulamin nie dotyczy innych usług świadczonych przez Operatora
 3. Operator dołoży należytej staranności w celu zapewnienia ciągłej dostępności do swoich zasobów za pomocą internetu, według specyfikacji zawartych w Umowie.
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostarczaniu usług wynikające z przyczyn niezależnych od Operatora.
 5. Operator zobowiązuje się do wykonywanie kopii bezpieczeństwa danych raz na dobę, jednak nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające z utraty danych przechowywanych w zasobach Operatora.
 6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane przez Usługobiorcę za pomocą zasobów Operatora.
 7. Operator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie, o czym poinformuje niezwłocznie Usługobiorców drogą elektroniczną.

III. Prawa i obowiązki Usługobiorcy

 1. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z usługi określonej niniejszym regulaminem zgodnie z obowiązującym prawem oraz postanowieniami niniejszego regulaminu.
 2. W przypadku naruszenia prawa przez Usługobiorca, Operator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zawieszenia wykonywania usługi do czasu wyjaśnienia sprawy. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane przez Usługobiorcę za pomocą zasobów operatora.
 3. Usługobiorca wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Operatora w zakresie niezbędnym do realizacji usługi określonej przez niniejszy regulamin i Umowę. Operator zobowiązuję się do przechowywania danych osobowych Usługobiorcy w sposób bezpieczny. Operator nie będzie odsprzedawał, ani w żaden inny sposób udostępniał, danych osobowych swoich Usługobiorców innym podmiotom. Usługobiorca ma prawo do wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych.

IV. Tryb reklamacyjny

 1. W przypadku przerwy w dostarczaniu usług wynikającej z winy Operatora, dłuższej niż 24 godziny, Operator zobowiązuje się do bezpłatnego wydłużenia świadczenia usług o jeden miesiąc za każde rozpoczęte 72 godziny przerwy w świadczeniu usług.

V. Udostępnienie usług na okres próbny, zawarcie Umowy.

 1. Wypełniając formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie: http://www.agmk.net/index2.php?file=adduser/start Usługobiorca zamawia usługę określoną w formularzu na 21-dniowy bezpłatny okres próbny.
 2. Jeśli do dnia będącego ostatnim dniem okresu próbnego Usługobiorca nie przekaże Operatorowi informacji o chęci zawarcia Umowy, Operator po upłynięciu 21 dniowego okresu próbnego usunie konto testowe.
 3. Jeśli Usługobiorca wyrazi chęć zawarcia Umowy Operator w ciągu 7 dni sporządzi i wyśle Usługobiorcy Umowę.
 4. Usługobiorca, który wyraził chęć zawarcia Umowy zobowiązany jest do odesłania w czasie 14 dni licząc od dnia jej otrzymania, Operatorowi na wskazany w Umowie adres podpisanej przez uprawnioną osobę Umowy. W przypadku nie otrzymania Umowy przez Operatora w ciągu 21 dni od dnia jej wysłania, Operator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zaniechani świadczenia usługi.
 5. Termin płatności może ulec wydłużeniu za zgodą Operatora. Zgoda wyrażana jest w sposób pisemny i przesyłana droga elektroniczną.
 6. W przypadku wybrania "Pakietu indywidualista" wartość usługi jest indywidualnie ustalana przez Operatora oraz Usługobiorcę i zostanie określona w Umowie.
 7. Ponowne założenie konta testowego w oparciu o wypełnienie formularza oznacza zobowiązanie się Usługobiorcy do zawarcia Umowy. Jeśli po przesłaniu Usługobiorcy Umowy nie odeśle on podpisanego egzemplarza w terminach określonych w ust. 4 powyżej Operator zaniecha świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy.
 8. Okres rozliczeniowy trwa 12 miesięcy.

VI. Płatności

 1. Umowa jest zawierana na okres 12 miesięcy. Okres ten jest równy okresowi rozliczeniowemu.
 2. Usługobiorca, który podpisał Umowę zobowiązany jest do uregulowania zobowiązań finansowych wobec Operatora w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury VAT.
 3. Wartość zamówionej usługi wskazanej na fakturze VAT określona jest przez cennik obowiązujący w dniu wypełniania przez Usługobiorcę formularza i dostępny pod adresem internetowym: http://www.agmk.net/index2.php?file=cennik/cennik.
 4. Jeśli na 14 dni przed upływem okresu rozliczeniowego Usługobiorca, nie wypowie na piśmie Umowy, Umowę uznaje się za zawartą na kolejny okres 12-miesięcy.
 5. Operator może wypowiedzieć zawartą Umowę z zachowaniem sześćdziesięcio - dniowego okresu wypowiedzenia. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Operatora, Usługobiorcy przysługuje rekompensata w wysokości proporcjonalnej do wniesionej opłaty oraz ilości dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego.
 6. Operator może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym jeśli Usługobiorca naruszy postanowienia regulaminu, Umowy lub obowiązujące przepisy prawa. W takich przypadkach Usługobiorcy nie przysługuje rekompensata, na warunkach określonych w ust. powyżej.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Spory wynikające z Umowy będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny - o ile Usługobiorca będzie podmiot polski. W przypadku świadczenia usług na rzecz podmiotu obcego sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd właściwy dla siedziby Operatora.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące.


powrót do góry

Regulamin rejestrowania domen internetowych

I. Definicje:

 1. "Operator" - agmk.net Maciej Krzyżanowski, Adam Gołębiowski Spółka Cywilna, NIP: 113-26-94-750; REGON 141158631
 2. "Usługobiorca" - każda osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zawarła z Usługodawcą Umowę o świadczenie usług, poprzez poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego umieszczonego pod adresem internetowym: https://www.agmk.net/, lub https://www.agmk.net/index2.php?file=domeny/domeny,
 3. "Formularz" - jeden z dokumentów pod adresem internetowym: https://www.agmk.net/, oraz https://www.agmk.net/index2.php?file=domeny/domeny którego wypełnienie umożliwia rezerwację domeny internetowej na okres 14dni.

II. Prawa i obowiązki Usługodawcy

 1. Operator świadczy na rzecz Usługobiorców następujące usługi:
    - Rejestracja oraz utrzymywanie domen internetowych.
 2. Regulamin nie dotyczy innych usług świadczonych przez Operatora
 3. Operator dołoży należytej staranności w celu zapewnienia ciągłej dostępności do swoich zasobów za pomocą internetu.
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostarczaniu usług wynikające z przyczyn niezależnych od Operatora.
 5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane przez Usługobiorcę za pomocą zasobów Operatora.
 6. Operator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie, o czym poinformuje niezwłocznie Usługobiorców drogą elektroniczną.
 7. Operator zastrzega sobie prawo do przekazania danych Usługobiorcy, w celu wykonania usługi rejestracji domeny następującym podmiotom:
  • Dinfo SI - Dinfo Systemy Internetowe Sylwia Wierońska ul. Barlickiego 15, 43-300 Bielsko Biała - dane podane podczas rejestracji wszystkich domen.
  • NASK - Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa, ul. Wąwozowa 18, 02-796 Warszawa - dane podane podczas rejestracji domen krajowych (.pl)
  • Onlinenic - OnlineNIC INC, 36 Newell St., San Francisco, CA 94133, USA - dane podane podczas rejestracji domen międzynarodowych (.com, .net, .org, .biz, .info)

III. Prawa i obowiązki Usługobiorcy

 1. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z usługi określonej niniejszym regulaminem zgodnie z obowiązującym prawem oraz postanowieniami niniejszego regulaminu.
 2. W przypadku naruszenia prawa przez Usługobiorcę, Operator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zawieszenia wykonywania usługi do czasu wyjaśnienia sprawy. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane przez Usługobiorcę za pomocą zasobów operatora.
 3. Usługobiorca wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Operatora w zakresie niezbędnym do realizacji usługi określonej przez niniejszy regulamin i Umowę. Operator zobowiązuję się do przechowywania danych osobowych Usługobiorcy w sposób bezpieczny. Usługobiorca ma prawo do wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych.

IV. Tryb reklamacyjny

 1. Rekelamację będą rozpatrywane tylko po elektronicznym zawiadomieniu Operatora przez Usługobiorcę. Zawiadomienie zostaje uznane za dostarczone do Operatora po poinformowaniu o tym Usługobiorcę przez Operatora.

V. Rezerwacja, rejestracja, przedłużenie ważności domeny oraz dokonanie płatności.

 1. Wypełniając formularz rejestracji domeny zamieszczony pod adresem internetowym: http://www.agmk.net/ lub http://www.agmk.net/index2.php?file=domeny/domeny Usługobiorca rezerwuje wybraną przez siebie domenę na okres 10 dni.
 2. W chwili rezerwacji domeny przez Usługobiorcę, Operator sporządza i wystawia fakturę proforma, oraz wysyła ją na adres Usługobiorcy.
 3. Kwota faktury wystawionej przez Operatora zależna jest od rodzaju rejestrowanej domeny i jest zgodna z cennikiem zamieszczonym pod adresem internetowym: http://test.agmk.net/index2.php?file=cennik/cennik#domeny.
 4. Cena rejestracji domeny, może zostać obniżona przez Operatora w ramach wprowadzonych promocji. Warunki promocji określone są zawsze osobnym regulaminem.
 5. Jeśli w ciągu 10 dni od daty rezerwacji domeny Usługobiorca nie opłaci przesłanej faktury proforma na konto Operatora rezerwacja wygasa.
 6. Jeśli Usługobiorca opłaci fakturę proforma w wyznaczonym terminie, Operator dokona rejestracji domeny na okres zamówiony przez Usługobiorcę w Formularzu oraz wyśle na adres podany podczas rezerwacji fakturę VAT.
 7. Na 21 dni przed terminem wygaśnięcia czasu ważności domeny Operator poinformuje o tym Usługobiorcę oraz wyśle fakturę proforma na adres podany podczas rezerwacji domeny.
 8. Jeśli Usługobiorca nie opłaci wystawionej faktury proforma, Operator uzna iż rezygnuje on utrzymywania zarejestrowanej domeny.
 9. Jeśli Usługobiorca opłaci fakturę w wyznaczonym terminie, jej ważność zostanie przedłużona.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Spory wynikające z Umowy będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny - o ile Usługobiorca będzie podmiot polski. W przypadku świadczenia usług na rzecz podmiotu obcego sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd właściwy dla siedziby Operatora.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące.


powrót do góry

Regulamin Programu partnerskiego

I. Definicje:

 1. "Operator" - agmk.net Maciej Krzyżanowski, Adam Gołębiowski Spółka Cywilna, NIP: 113-26-94-750; REGON 141158631
 2. "Usługobiorca" - każda osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług Operatora oraz uregulowała wszystkie należności wobec Operatora.

II. Zasady Programu Partnerskiego serwisu agmk.net:

 1. Usługobiorca polecając usługi Operatora innym podmiotom ma prawo do zdobywania punktów Programu Partnerskiego.
 2. Punkty Programu Partenrskiego przyznawane są po wpłynięciu na konto Operatora środków za polecane innym podmiotom usługi przez Usługobiorcę.
 3. Ilość punktów uzależniona jest od rodzaju polecanej przez Usługobiorcę usługi i określona jest pod adresem internetowym: http://test.agmk.net/index2.php?file=wspolpraca/wspolpraca
 4. Usługobiorca ma prawo wymiany zdobytych punktów Programu Partnerskiego na usługi oferowane w serwisie agmk.net.
 5. Rodzaj usługi z której Usługobiorca ma prawo skorzystać uzależniona jest od zdobytych w Programie Partnerskim i określona jest pod adresem internetowym: http://test.agmk.net/index2.php?file=wspolpraca/wspolpraca
 6. Aby punkty Programu Partnerskiemu mogly być przyznane do odpowiedniego konta, w przypadku usług hostingowych, w formularzu do umożliwiającym założenie konta w serwisie agmk.net należy w polu 'Konto polecające' wpisac nazwę konta osoby polecającej. W przypadku rejestracji domen w tytule przelewu należy zawrzeć nazwę domeny, której wpłata dotyczy oraz frazę "Konto polecające: /nazwa_konta/".

Kontakt: agmk@agmk.net
tel: +48 22 398 39 41,+48 725 700 730
fax: +48 22 398 39 35

hosting, projektowanie stron www

notariusz oborniki test na grype agencja hostess hostów warszawa toruń plaza